Close
wholetarp-finalpreview

Pagpanguna ug Pagkat-on nga Mapaubsanon…. Manag-uban @ 17

Leading and Learning Humbly…. Together @ 17
May 8, 2013

Mga Kauban,

Sa atong pagsaulog sa atong 17 ka tuig sa pag-alagad, pagpanguna ug pagkat-on, kinasingkasing akong nagapasalamat sa matag usa kaninyo. Daghang salamat padayong panag-uban sa paglawig.

As we celebrate 17 years of leading and learning together, I sincerely thank each one of you for for being around.

Daghan kaayong salamat….

Buot pod nako ipaambit kaninyo kining akong pag-ampo:

I also would like to share with you my prayer:

Ang Kahulugan sa Akong Tahas

Mission Redefined

Ginoo, tuguti nga kining maong paglawig mahimong kahigayunan kanako nga tuohan ug sundon ang imong pagbuot.

Lord, let this journey be a chance for me to obey and follow Your will.

Sa kanunay, pangunahi, pahinumdumi ug giyahi ako nga ang akong tahas dili sama kadaku ug kagarbo sama sa pag-usab sa kalibutan. Ang akong tahas mao ang pag-amot ug pagtampo sa akong mapaubsanon nga pamaagi sa pagmugna ug pagpasabwag sa mga gagmayng kasaysayan sa paglaum ug kadaugan, ug ang pagdasig sa uban nga akong matandog aron maningkamot kaming tanan nga makatampo sa pagkab-ot sa kaangayan, kalambuan ug kalinaw.

Constantly lead me and remind me that my mission is not as grand and dramatic as changing the world. My mission is to contribute humbly and modestly in creating and spreading stories of hope and triumph no matter how small, and inspire those I touch to also seek change in the world.

Giyahi ug pahinumdumi ako nga ang hinungdan sa imong paglalang kanako dili aron mahimong sentro sa kalibutan, apan ang mahimong gamayng tipik sa imong matahom nga minugna, ug mapaubsanong nagahalad alang sa iyang kahigpitan.

Lead me and remind me that the reason why you created me is not to be at the center of the universe. Rather, it is to be a small part of your magnificent work, contributing modestly to its fullness.

Pangunahi ug pahinumdumi ako nga ang akong tahas dili ang magbuot sa kaugmaon sa imong binuhat apan ang masunurong pagtuman sa imong pagbuot isip usa ka gamayng kabahin sa imong halangdong minugna.

Lead me and remind me that my mission is not to determine the future of Your creation according to my will. Rather, it is to obediently follow Your will as a tiny part of Your great creation.

Pahinumdumi ug pasaligi ako sa kanunay, nga sama sa tanan nimong binuhat, ako gamay apan mahinungdanon. Amen

Remind and reassure me that, just like all of Your creation, I am small but significant. Amen.

Mga Kauban, matag usa kaninyo mahinungdanong kabahin sa Balay Mindanaw…

Yes, each one of you is a significant part of Balay Mindanaw…

Daghang salamat…

Padayon…

Charlito “Kaloy” Manlupig

President

Balay Mindanaw Group of NGOs

 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email